Hubení hmyzu

LD 100 A práškový koncentrát k hubení much ve stáji, Azamethiphos 10%, 250g, červený

LD 100 A práškový koncentrát k hubení much ve stáji, Azamethiphos 10%, 250g, červený Zobrazit větší

SCH-302036

Nový produkt

3 ks

Skladem

663,00 Kč s DPH

547,93 Kč bez DPH

Jedinečné výhody prostředku LD 100 A:
- Vynikající okamžitý účinek
- 250 g koncentrátu = 2 litry roztoku k použití
- Dostačující na plochu stáje do 150m2
- Zabraňuje tvoření rezistencí. Působí i na mouchy, které jsou rezistentní na Pyrethroidy.
- Dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů.
- Minimálně jedovatý pro savce.
- Rrychlá odbouratelnost v organických materiálech.
- Výborný účinek proti mouchám ve stájích a chlévech a to i bez přidání cukru.

LD 100 A má okamžitý účinek proti stájovým mouchám. Cíleným použitím na místa častého
výskytu much, a to formou postřiku nebo nátěru, působí LD 100 A až po dobu 4 týdnů.
LD 100 A je vhodnýpro stáje hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic.
Použití formou postřiku:
Rozpusťte 250g LD 100 A ve 2 litrech vody. Hotovýroztok aplikujte na místa častého výskytu much – zdi,
sloupy, okna a rámy dveří. Okamžity ́účinek se dostaví během 30 minut. Stačí, když ošetříte cca 50%
plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (cca 40 ml/m2)
Použití formou nátěru:
Rozpusťte 250g cukru v 2 l teplé vody a přidejte do ní obsah LD 100 A – 250 g. Roztok nanášejte na místa
častého výskytu much pomocí štětce, ale tak, aby je později nemohla olizovat zvířata.
Pozor:
Během použití a v dalších 12 hodinách po použití, zajistěte dostatečné větrání stáje.
Přípravek kdykoli mužete odstranit pomocí vodou a mýdlem. Povrchy, které nemají být ošetřeny,
před aplikací zakryjte.
V souvislosti s použitím tohoto produktu neručíme za škody způsobené uživatelem samotným.

Čištění přístrojů:
Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte malém množství vody a jaru.
Špinavou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.
Bezpečnostní pokyny: H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H371 Může způsobit poškození orgánů. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje
na štítku. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte,
nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/obal odevzdejte do sběrného dvora.
První pomoc:
V případě vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě obtíží přivolejte lékaře.
V případě styku s kůží, kůži ihned opláchněte vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a proplachujte oči pod tekoucí vodou po dobu 15 minut,
přivolejte lékaře.
V případě požití vypláchněte ústa a napijte se dostatečného množství vody.
Nevyvolavejte zvraceni. Ihned vyhledejte lékaře.
Spotřebujte do: viz spodní část obalu
Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.
Účinná látka: 100 g/kg Azamethiphos

12 dalších produktů ve stejné kategorii: